Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων

Μία μεσαία ή μεγάλη, βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση, έχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν επαρκώς, χωρίς Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management).

Η Μελέτη Διαχείριση Κινδύνων σκοπό έχει αφενός την αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία, τη διακοπή εργασιών, το προσωπικό, τις ευθύνες που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης και αφετέρου την ελαχιστοποίηση του κόστους αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων.

Η ανάλυση των κινδύνων επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό της συχνότητας επέλευσης αυτών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, σε συνδυασμό με την καταγραφή της έντασης των ζημιών που επιφέρουν. Επιπλέον προσδιορίζεται η Εκτιμώμενη Μέγιστη Ζημιά των πλέον σημαντικών κινδύνων.

Οι κίνδυνοι που εμφανίζουν υψηλή συχνότητα και χαμηλή ένταση συνήθως αντιμετωπίζονται με τη βελτίωση των μέτρων προστασίας. Αντίθετα οι κίνδυνοι που εμφανίζουν χαμηλή συχνότητα και υψηλή ένταση αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά μόνον με τη μεταφορά τους σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστές. Η Μελέτη Διαχείρισης Κινδύνων καταλήγει σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφάλισης (α) των περιουσιακών στοιχείων και της διακοπής εργασιών, (β) της αστικής ευθύνης, (γ) του προσωπικού της επιχείρησης.