Ασφαλιστικές Εταιρίες

Οι μεσίτες ασφαλίσεων είναι οι πλέον ανεξάρτητοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και είναι υποχρεωμένοι να αξιολογούν και να επιλέγουν με αυστηρά κριτήρια τις ασφαλιστικές εταιρίες στις οποίες τοποθετούν κινδύνους, για λογαριασμό των ασφαλισμένων πελατών τους.

Τα κριτήρια επιλογής των ασφαλιστικών εταιριών στις οποίες τοποθετούμε κινδύνους στην Ελληνική, Βουλγαρική και διεθνή αγορά είναι πέντε (5):

  1. Η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών ή των συνδεδεμένων τους, από διεθνείς οίκους όπως είναι η (S&P).
  2. Η εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και η ποιότητα των διευθυντικών στελεχών της ασφαλιστικής εταιρίας.
  3. Η επάρκεια των ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία στην αγορά ως προς (α) την έκταση της κάλυψης και (β) το λεκτικό της σύμβασης.
  4. Η εμπειρία μας από την πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας (α) στην ανάληψη κινδύνων, (β) στο διακανονισμό των ζημιών, (γ) στην παροχή εξυπηρέτησης.
  5. Τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων.

Ειδικά στον κλάδο ασθενειών, διαθέτουμε εμπειρία διαχείρισης εξειδικευμένων διεθνών ασφαλιστικών προϊόντων από το 1994 και διατηρούμε απευθείας συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες όπως είναι οι "AXAPPP", "BUPA", "CIGNA".